ΕΤΑΙΡΙΑ

Το Όραμά Μας

Η εταιρία μας, από το 2003 είναι πρωτοπόρος στην καθετοποιημένη ανακύκλωση των αδρανών αποβλήτων και άλλων αποβλήτων όπως είναι τα βιομηχανικά, τα εμπορικά, τα αστικά και τα Α.Ε.Κ.Κ. (απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις).

Όραμά μας είναι η πολυδιάστατη επίτευξη της αύξησης του ποσοστού ανακύκλωσης, βάση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και παράλληλα η μείωση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων.

Η αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρίας μας, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και μεθόδων ανακύκλωσης και της συνεχόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού μας, αποτελεί για εμάς βασική προϋπόθεση, προκειμένου να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των διεθνών standards. Επιπλέον, στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα με σκοπό να δημιουργούνται όλο και περισσότερες νέες θέσεις εργασίας στη χώρα μας.

Με τη συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων και έχοντας ως κύριο γνώμονά μας την προστασία του περιβάλλοντος, μέλημά μας αποτελεί ο διαρκής εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, ούτως ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες που ολοένα προκύπτουν.

Εξειδικεύσεις

Η μονάδα μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. (Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις). Διαθέτουμε μεγάλο αριθμό κάδων, κοντέινερ και press κοντέινερ, φορτηγά τύπου αλυσιδάκι και τύπου γάντζου, καθώς και ανατρεπόμενα τετραξονικά φορτηγά. Επίσης, ο εξοπλισμός μας περιλαμβάνει: κινητούς σπαστήρες αδρανών μεγάλης δυναμικότητας, κινητό κόσκινο αδρανών, σπαστήρα ξύλου και ογκωδών απορριμμάτων, καθώς και φορτωτές και εκσκαφείς για την κάλυψη μεγάλων και εξειδικευμένων έργων.

Η εταιρία μας εκτός από τη γενική διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και την ανακύκλωσή τους, ειδικεύεται στη διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. (απόβλητα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές) και γενικώς των μπάζων.

Ο κύκλος εργασιών μας καλύπτει όλο το φάσμα της ανακύκλωσης, ξεκινώντας από την καθαίρεση – κατεδάφιση με εξειδικευμένο προσωπικό, εν συνεχεία τη συλλογή και μεταφορά αυτών με τους ανάλογους κάδους στην καθετοποιημένη μονάδα μας επεξεργασίας των Α.Ε.Κ.Κ., και τέλος λαμβάνει χώρα η επεξεργασία των αποβλήτων με αποτέλεσμα την παραγωγή δευτερογενούς υλικού, παρόμοιο με αυτό του λατομείου. Επιπλέον, στην ΕΛ.ΣΤΑ.R. Α.Ε. γίνεται επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων ξύλου, με τη χρήση ειδικών σπαστήρων, και το ξύλο που παράγεται χρησιμοποιείται για εναλλακτικό καύσιμο – RDF.